Milenovský zpravodaj 1

5. ledna 2008 v 23:01 | Peťulka <3 |  Náš Milenov ;-)
Prosinec 2007 Zdarma Číslo 1
Vánoce a Nový rok
Už je nadohled, ten svátek vánoční,
zachvíli zazní ta píseň půlnoční.
Se svými blízkými se dnes potěš,
zítra totiž nebude to totéž.
Když třicátý ujde den,
půjdem hnedka všichni ven.
Světýlka září, zvuky v dálce zní,
až do doby polední.
***************************************************************
Zastupitelstvo obce Milenov přeje všem občanům pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku 2008 mnoho štěstí, úspěchu, spokojenosti a pevné zdraví.
***************************************************************
Hodnocení práce zastupitelstva obce Milenov za první rok volebního období 2006 - 2010

Úkoly na volební období byly stanoveny a odsouhlaseny na jednání Zastupitelstva obce v měsíci prosinci roku 2006. Jedním z hlavních úkolů pro rok 2007 bylo stanoveno opatření v úspoře běžných výdajů tak, že se budou zajišťovat pouze služby dané zákonem. Toto opatření jsme pro rok 2007 zakotvili i ve finančním plánu obce.

Přesto zastupitelstvo zareagovalo na možnosti čerpání dotací , které jsou dalším zdrojem příjmu do obecního rozpočtu.
Podali jsme žádost o dotaci na opravu chodníků , ale tato nám nebyla pro letošní rok přidělena. Dále připravujeme podklady pro žádost o dotaci na výstavbu inženýrských sítí z fondů Evropské unie, pro výstavbu rodinných domků v obci.V současné době je stav takový, že je provedeno dělení pozemků a pracuje se na projektové dokumentaci, která je potřebná pro podání žádosti o dotaci na tuto akci.
Zastupitelstvo schválilo Organizační řád obce, Směrnici o oběhu účetních dokladů, Jednací řád obecního zastupitelstva. Připravuje se Směrnice o ekonomické kontrole. Podle výše uvedených směrnic pracuje Zastupitelstvo obce, což zaručuje i kontrolu jak práce tak i finančních toků v obci.
Starosta obce svolává pravidelné porady členů Zastupitelstva obce, na kterých se projednávají všechny úkoly, které vycházejí z plánu práce zastupitelstva a dále, které se objeví nové mimo plánované úkoly a je nutné na ně reagovat.
Veřejné zasedání zastupitelstva je pravidelně jednou za dva měsíce, kde jsou občané seznamování se stanoviskem zastupitelstva a provádí se hlasování a odsouhlasení úkolů tak,aby mohly být realizovány. Je na škodu věci, že občané obce mají malý zájem o jednání zastupitelstva a ve velmi malém počtu se zúčastňují jednání. Účast občanů na veřejném zasedání je základním nástrojem, jak se občané podílejí na řízení obce a mají možnost se vyjádřit k projednávaným otázkám.
Jedním z hlavním úkolů bylo dokončení oprav na Čističce odpadních vod, kterou postihly povodně v květnu 2006. Byla provedena kolaudace ČOV, která proběhla s kladným výsledkem. Byl zajištěn správce pro ČOV, kterým je p. Navrátil Vít. U ČOV byl splacen leasing.
Další akcí, kterou zastupitelstvo zajišťovalo bylo povolení provozování kanalizace v obci z roku 1983, které bylo požadováno Krajským úřadem Olomouckého kraje - odbor Životního prostředí. Protokol o zajištění provozování kanalizace byl požadován již v roce 1999, ale nebyl nikdy dodán. Úkol jsme zabezpečili.
Dalším úkolem ke kolaudaci ČOV bylo, aby obec zpracovala kanalizační řád, který ukládá Zákon č.274/2001. Kanalizační řád zpracovali p.Dostál, p. Navrátil Zdeněk a p. Haša. Kanalizační řád byl schválen a projednán i ze zástupci organizací, které jsou v obci a jsou na kanalizaci napojeni.Za kanalizační řád zodpovídá p. Navrátil Zdeněk, který byl rovněž schválen Krajským úřadem Olomouckého kraje.
U obecní kanalizace jsou nedostatky závažného charakteru, na které se musíme v roce 2008 zaměřit, jejich odstranění bude mít vliv na dobrý průběh čistění odpadních vod.
Největší tíhu práce mělo zastupitelstvo při řešení dotací, které obec dostala v minulosti a to od roku 1999 do r. 2007. U dotací nebyly provedeny hodnotící zprávy a jejich proplácení nebylo v souladu z pokyny Ministerstva financí . Obci při kontrole byla navržena pokuta, která se v současné době řeší, aby byla zmírněna.Toto si vyžádalo nemalé pracovní úsilí, které mohlo být vynaloženo na jiné práce
V obecním lese se podařilo hospodařit tak, abychom se nemuseli za obecní les stydět. To znamená : plnit úkoly v těžbě, kterou stanoví správce lesa, provádět vysázení stromků, péče o porost, vyžínání trávy a jiné práce v lese. Jelikož je to práce náročná a odpovědná, tuto jsme zabezpečovali prostřednictvím firmy KORAGIO. U této firmy je záruka, že o les je postaráno tak jak má být.
Postihla nás v letošním roce vichřice a způsobila značné škody, dále kůrovec, který udělal své,a museli jsme vytěžit více stromů, než jsme si dali do plánu. Poděkování patří pracovníkům s koňmi, kteří ve velmi těžkém terénu, bez použití techniky, natěžené dříví vytahali a připravili k odvozu. Až na malé množství je les vyklizen, dříví odvezeno a provádí se postupně výsadba.
Nesmíme zapomenout i na náš Mikroregion Podlesí, pod který spadají obce Milenov, Klokočí, Hrabůvka a Radíkov. Starostkou Mikroregionu byla zvolena paní Koláčková z Klokočí.
Mikroregion pořádal lyžařský zájezd, který byl kvalitně připravený, plně obsazený, ale z obce Milenov se nezúčastnil nikdo.a to i přesto, že o zájezdu byli občané informováni prostřednictvím vývěsních tabulí v obci a rozhlasem. V Milenově byl uspořádán seminář, zaměřený na úsporu tepla. Zdařilou akcí byla účast občanů obce Milenova na golfovém hřišti v Radíkově.
V Radíkově se pořádal seminář k odběru vod z vlastních studní, rovněž z neúčastí občanů Milenova.
Zúčastnili jsme se křtu knihy v Klokočí a svěcení symbolů , znaku a praporu v Radíkově.
V současné době přehodnocujeme rozvojový program Mikroregionu, který byl zpracován na léta 2001- 2006. Zpracováváme nový program rozvoje Mikroregionu na roky 2008 - 2012.
Toto je jen několik postřehů plnění volebního programu.
Miroslav Haša - starosta.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Proč komplexní pozemková úprava?
Některým občanům - vlastníkům pozemků, stále není jasné jaký cíl a obsah má komplexní pozemková úprava (dále jen KPÚ), k vůli které jsou obesíláni a zváni na různá jednání.
Z informace pozemkového úřadu Přerov vyplývá :
- pozemkovými úpravami se uspořádávají pozemky tak, aby se vytvořily rozumné podmínky pro hospodaření vlastníků půdy a zároveň se k nim uspořádávají vlastnická práva a věcná břemena
- současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí a ekologii
- předmětem úpravy jsou všechny pozemky obvodu úprav bez ohledu na vlastníka a způsob užívání
V pozvánce pozemkového úřadu jste byli, jako vlastníci, upozorněni na důležitost spolupráce s komisí za účasti obce a katastrálního úřadu při šetření hranic obvodu pozemkových úprav, protože takto vyšetřená hranice se stane závaznou i při "domapování" zastavěné části obce.
V měsících září-říjen byly prováděny přípravné geodetické práce a tam, kde byl zjištěn nesoulad s katastrální mapou, byli jste osobně přizváni k odsouhlasení hranic mezi pozemky. Zde jste mohli uplatnit své námitky, poukázat na staré milníky, geometrické plány, staré kupní smlouvy, případně hranici mezi pozemky, kterou uznáváte, odsouhlasit.
Na úvodním jednání dne 10. října 2007 v KD Hrabůvka jste se zúčastnili úvodního jednání, kde kromě jiného byl zvolen "sbor zástupců" z řad vlastníků pozemků ve složení p-K. Šimon, p.J.Heger, pí. Anna Pacáková, p. R.Sedlák, p. V.Šrom (předseda), p. L. Rýpar a p. M.Líva, kteří Vás budou zastupovat a spolupracovat nejen při zpracování návrhu pozemkových úprav, ale i vyjadřovat se k vaším připomínkám, variantám úprav a celé řady dalších důležitých věcí.
Návrh nového uspořádání pozemků je zpracováván na základě Vašich připomínek a požadavků při projednání nároků. Při osobním jednání je s Vámi vždy o výsledku sepsán protokol, který si odnesete pro kontrolu s sebou. Kromě toho máte možnost navštívit zpracovatele přímo v sídle firmy GEOCENTRUM s.r.o. Olomouc, kde jsou Vám k nahlédnutí i jinak nedostupné materiály jako jsou staré mapy, plány apod.
Dokončený návrh je Vám, po předchozím vyrozumění opět poskytnut k nahlédnutí, a pokud jsou další připomínky znovu se za Vaší účasti projednají.
Na všechna další jednání jsou vlastníci pozemků obesíláni pozvánkami, kterým je nutno věnovat pozornost, protože bude následovat :
a) první rozhodnutí - o schválení návrhu pozemkové úpravy
b) druhé rozhodnutí - o přechodu a výměně vlastnických práv
Věcná břemena, jako právo chůze, jízdy budou většinou navržená ke zrušení, jelikož nové parcely budou volně přístupné z obecních cest. Jiná břemena, jako právo užívání budou zachována a převedena na nové pozemky.
Po dokončené pozemkové úpravě máte právo na jedno bezplatné vytýčení nových pozemků. Jelikož je to nákladná záležitost bude realizovaná zřejmě jen u těch vlastníků, kteří je sami užívají, nebo je užívají jiní drobní zemědělci. U těch, kteří mají smlouvy s velkoplošným uživatelem, není možné vyhovět, jelikož by okamžitě došlo ke zničení hraničních znaků. Ostatním budou tyto předány s povinností o ně pečovat. K nově vytýčeným pozemkům budou vytýčeny a později i realizovány přístupové cesty.
Výměra pozemků po pozemkové úpravě je tentokrát určená ze souřadnic (přesně), a je tedy závazná.
Nájemci jsou povinni po zápisu komplexní pozemkové úpravy do katastru nemovitostí sepsat s vlastníky nové nájemní smlouvy, jejichž předmětem budou již nové pozemky.
Vaše další dotazy ráda zodpoví pracovnice pozemkového úřadu Přerov pí. Irena Adamcová,
tel. 581292925
D.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Územní plán a jeho změny
Územní plán je obecně závazná vyhláška pro katastr obce Milenov a jeho současný stav je platný do 21.12.2015. Jeho hlavní poslání je zkráceně následující :
- umístění stavby nebo souboru staveb na stavebních plochách
- změny využití staveb nebo souboru staveb
- změny využití ploch, které nejsou určeny k zástavbě
- ochranná pásma na území katastru.
Pokud některý z majitelů pozemků v katastru obce Milenov chce provést změnu v územním plánu, je nutno předat na Obecní úřad Milenov požadavek ve formě žádosti obsahující:
1. jméno a základní údaje o žadateli
2. číslo pozemku a jeho současný stav využití
3. navrhovaná změna využití
Celý proces změny územního plánu zdlouhavý a po zpracování požadavku Obecním úřadem trvá 8 - 12 měsíců. Žadatel si musí také uvědomit, že se bude podílet na nákladech spojených se změnou územního plánu.
Vzhledem k tomu, že v našem katastru probíhá "Pozemková úprava", žádá OÚ Milenov o předání požadavků na změnu ÚP do konce roku 2007, tak aby celkové změny mohly být zpracovány a začaly platit s Pozemkovou úpravou v roce 2009.
Případné upřesnění a doplnění Vám na požádání úpřesní pracovníci Obecního úřadu v úředních hodinách nebo dle dohody.
Zpracoval: V.Šrom
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Místní poplatky a cena za stočné
Jedním z příjmů obce jsou místní poplatky a cena vybíraná za stočné. Výše místního poplatku je stanovena Obecně závaznou vyhláškou, kde jsou uvedeny veškeré podmínky pro jejich vybírání v daném roce. Mezi nejčastěji vybírané poplatky patří poplatek ze psů, poplatek za likvidaci komunálního odpadu, poplatek za užívání veřejného prostranství.
V roce 2007 byl vybírán poplatek za psa ve výši 60 Kč, pro důchodce ve výši 50 Kč. Tato výše poplatku by měla být zachována i pro rok 2007. Mezi hlavní povinnosti poplatníka patří nahlášení nového psa do 15-dnů kdy se stal držitelem psa.
Další významný poplatek je poplatek za likvidaci komunálního odpadu. V roce 2007 byla jeho výše stanovena na 250 Kč za osobu a rok. Tento poplatek pokrývá náklady, které vznikají obci za odvoz běžného komunálního opdadu, velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu. K tomu je ještě nutno dodat, že občané mají možnost třídit domovní odpad a k tomu dostávají zcela zdarma igelitové pytle. I přesto se stává, že občané vyváží svůj odpad na místa v okolí obce. Jejich odstranění pak představuje vícenáklady, které je obec povinna uhradit za jejich likvidaci. Pokud k tomu bude docházet i nadále, bude nutno upravit poplatek za likvidaci komunálního odpadu na další rok.
Poplatek za užívání veřejného prostranství je vybírán především od různých prodejců, kteří využívají odstavnou plochu vedle obecního úřadu. Výše poplatku je stanovena na 50 Kč na den.
Dalším typem poplatku je poplatek za pronájem obecního pozemku. Největší podíl příjmu z tohoto titulu plyne obci od Drahouše zemědělská a.s.. Jedná se o pronájem polí a luk v majetku obce.
Podle zákona o místních poplatcích existují ještě další typy místních poplatků - poplatek za reklamní plochu, za parkování, za využití pozemku pro uložení materiálu, za zhodnocení pozemku soukromým osobám.
Cena za stočné není místní poplatek, ale poplatek v oblasti životního prostředí. Jeho výše je stanovena na základě skutečných nákladů na odvádění a čištění odpadních vod za uplynulý rok. Z toho vyplývá, že jeho cena se stanovuje na každý rok samostatně. Na letošní rok byla jeho výše stanovena na 14 Kč za m3. U domácností s jedním zdrojem vody a napojením na kanalizaci se množství vypouštěné odpadní vody stanovuje na základě odpočtu z vodoměru. U domácností s více zdroji vody a nenapojené na kanalizaci se stanovuje na základě celorepublikově stanovené normy, která udává spotřebu na jednu osobu a rok 43.8 m3. U takových domácností se stočné vybírá paušální částkou za celý rok.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama