Sociální psychologie - sociální skupiny

31. července 2008 v 19:04 | Peťulka <3 |  Psychologie

sociální skupina

 • každé seskupení lidí, které v jejich vědomí vytváří pocit sounáležitosti
  • např. rodina, školní třída, pracovní skupina apod.
  • sociální skupina není např. diváci na fotbalovém zápase, obecenstvo na koncertě apod.

 • je dynamickou jednotkou
  • změna části skupiny ovlivňuje a mění stav ostatních částí skupiny
   • např. změna ředitele a jeho náměstků
  • v různých sociálních situacích se mění funkce a postavení členů skupiny
   • např. člen skupiny je jednou řadovým členem, jednou vedoucím
  • neustále se rozvíjí na základě
   • vyčlenění vůdců
   • vytvoření norem a kontroly jejich dodržování
   • vzniku a diferenciace kontaktů mezi členy skupiny (vytváří skupinovou atmosféru)
   • diferenciace vztahů mezi členy skupiny - diferenciace funkcí, vznik podskupin

specifičnost podnětů v sociální skupině

 • jedinec nereaguje jen na vlastní podnět, ale také na jeho původce (osobnost) na jeho postavení a vztahy v sociální skupině
 • jedinec nepřichází do kontaktu jen s jednotlivci, ale jejich prostřednictvím s celou společností (poměry, vztahy, zákony, obyčeji, zvyky, kulturou...)

základní znaky sociální skupiny

 • interakce
  • vzájemné působení a ovlivňování mezi jejími členy, jejich součinnost vznikající na základě psychologických vztahů mezi nimi
 • společné cíle
  • společné ideály
  • vzájemná součinnost a závislost mezi členy skupiny
 • soudržnost a sounáležitost
  • vědomí spolupatřičnosti při dosahování společných cílů
 • organizovanost
  • každý člen skupiny má své místo (funkce, postavení, povinnosti...)
  • pravidla chování, které členové skupiny dodržují
 • společné hodnoty
  • o jejichž dosažení se snaží členové skupiny
  • těchto hodnot si členové cení a jsou pro ně důležité
  • regulují chování jednotlivých členů
 • častost sociálních kontaktů
  • zpravidla větší než s ostatními členy společnosti
 • disciplína - existence norem pro činnost skupiny
  • sociální skupina si vytváří normy
  • skupinové normy vznikají postupně a neformálně, ale jakmile se vytvoří, jsou pro členy závazné
  • zahrnují odměny (pochvala) i postihy (vyloučení ze skupiny)

vliv sociální skupiny na jedince

 • sociální skupina uspokojuje psychosociální potřeby (uznání, prestiž, potřeba společnosti, být akceptován...)
 • sociální skupina výrazně ovlivňuje utváření osobnosti jednotlivce, jeho chování a jednání
 • sociální skupina urychluje sociální vývoj svých členů
  • formuje společenské cítění
  • společenské zájmy a potřeby
 • sociální skupina může i brzdit a deformovat vývoj svých členů - akceptace nežádoucích norem, způsobů jednání a chování (např. chuligánské tlupy, gangy)
 • sociální skupina ovlivňuje výkonnost svých členů (pracovní, sportovní...)

pozice v sociální skupině

 • pozicí označujeme společenskou funkci
  • postavení v zaměstnání (vedoucí - dělník, ředitel - sekretářka)
  • společenská prestiž (profesor - uklízečka)
  • postavení v rodině (matka - dcera)

 • každá pozice ve skupině má funkci, jenž je nutná k dosažení cíle skupiny
 • systém pozic ve skupině má dynamický ráz - snaha členů zlepšit si vlastní pozici
 • systém pozic a funkcí vnáší do skupiny řád a pravidelnost
 • se systémem pozic se vytváří i hierarchie členů skupiny (moc, popularita)
  • čím vyšší pozice, tím vyšší schopnost působení na ostatní členy a vyšší schopnost ovlivnění vztahů mezi členy skupiny
  • jedinci s vyšší pozicí udržují odstup od členů s nižší pozicí (zachování společenského vlivu)
  • jedinci s nižší pozicí přehlížejí úspěchy členů s vyšší pozicí a přeceňují své vlastní úspěchy

 • vyplývá ze vzájemného porovnávání jednotlivých členů
  • subjektivní pozice - jedinec se porovnává sám s ostatními členy skupiny
  • objektivní pozice - vzájemné hodnocení mezi členy skupiny, při dosažení poměrně velké shody vzniká dlouhodobý systém pozic

 • pozice jednotlivce ve skupině se určuje
  • podle přitažlivosti pro jiné členy
  • podle míry osobní moci a prestiže
  • podle toho jak skupina přijímá jeho prosazování se

 • z hlediska přitažlivosti člena skupiny rozlišujeme
  • populární osoby (přitažlivé pro většinu členů skupiny)
  • oblíbené osoby (přitažlivé pro mnohé členy skupiny)
  • akceptovatelné osoby (akceptovatelné pro část skupiny)
  • trpěné osoby (akceptovatelné malou částí skupiny)
  • osoby stojící mimo (neakceptovatelné pro žádné členy skupiny)

 • z hlediska moci a prestiže rozlišujeme
  • vůdce a vedoucí (dominují)
  • pomocníky (aktivní členové)
  • podřízené členy (závislí členové)
  • pasivní členy
  • okrajové členy

 • z hlediska přijímání prosazování se jednotlivce ve skupině rozlišujeme
  • přehlížené jednotlivce (rádi by se uplatnili, neumějí se prosadit)
  • odmítaní jednotlivci (chtějí se prosadit, skupina je nebere na vědomí)
  • osamělí jednotlivci (rádi by se uplatnili, ostatní se od nich izolují)
  • izolovaní jednotlivci (nechtějí se prosadit, nemohou se skupinou pracovat)

status v sociální skupině

 • místo jenž zastává jednotlivec v sociální skupině nebo systému na základě svých vlastností
 • vyjadřuje pozici v hierarchii společenské prestiže
 • status jednotlivce je jeho základní společenskou charakteristikou
 • obyčejně bývá spojován se symbolem
  • uniforma
  • hodnost
  • vybavení kanceláře
  • služební vozidlo

 • změna statusu je závislá na změně vlastností jednotlivce, případně jeho společenské role

společenská role

 • určena sociální skupinou do které patříme
 • souhrn očekávání společnosti, jak se má jedinec chovat v určité společenské pozici
 • jedinec může mít více rolí (vždy jinou v jiné sociální skupině), proto může nastat konflikt rolí - je nutné přiklonit se k důležitější roli (např. role matky a role v kulturně zájmové skupině)
 • každý jedinec si vytváří systém individuálních rolí (student, syn, člen sportovního klubu...) - do těchto rolí vnáší prvky své osobnosti a proto u stejných rolí existuje značná individualizace

vůdcovství v sociální skupině

 • při vzniku sociální skupiny se uskutečňuje základní polarizace na vedoucí a vedené
 • vůdcovství je nejvyšší hodnost v sociální hierarchii skupiny

 • funkce vůdce v sociální skupině
  • sociální role - integrace skupiny, řízení sociálních vztahů, určení pozic a funkcí
  • komunikační role - přijímá a poskytuje informace
  • plánovací role - plánuje činnost skupiny
  • rozhodovací role - rozhoduje o důležitých záležitostech skupiny, při neshodách a sporech

 • vůdce
  • odpovědnost
  • kladou se na něj vyšší nároky
  • převyšuje ostatní členy skupiny (klíčové činnosti skupiny)
  • zastupuje skupinu navenek a rozhoduje o vztahu k jiným skupinám

rozdělení sociálních skupin

 • dle velikosti
  • malé sociální skupiny
   • např. rodina, školní třída, spolupracovníci jednoho oddělení
   • všichni členové se znají
  • velké sociální skupiny
   • mají více členů
   • nejsou v bezprostředním kontaktu
   • komunikace je zprostředkovaná
   • nemusí se mezi sebou znát
   • mají jednotu názorů, zvyky, tradice
   • skupina je organizovaná
   • vytváří se kolektivní vědomí (ovlivňuje naše chování)
   • obsahují malé sociální skupiny

 • dle charakteru vzniku a způsobu komunikace ve skupině
  • formální
   • předepsaná pravidla určená druhem činnosti
   • formální skupina se může postupně vyvinout ve skupinu neformální - vývoj sociálních vztahů (sympatie, potřeby, cíle, např. školní třída)
   • ve formální skupině jsou neformální znaky a opačně
   • hranice mezi formální a neformální skupinou není přesně stanovena
  • neformální
   • struktura vztahů se vyvíjí přirozenou cestou
   • členy spojují emocionální vazby
   • vznikají spontánně a nejsou vědomě řízeny

 • dle intimity vazby mezi jednotlivými členy
  • primární
   • rodina
   • přímé, důvěrné vztahy, citové vazby
   • angažuje se zde celá osobnost
   • tuto skupinu si nevybíráme
   • dochází zde k prolínání chování
  • sekundární
   • každá další skupina které je jedinec v průběhu života členem (formální i neformální)
   • vznikají jako důsledek zájmu nebo potřeby
   • neangažuje se v nich celá osobnost
   • nemusí zde vznikat trvalá pouta (se změnou skupiny vymizí)

skupinové normy

 • systém požadavků, kladených na členy skupiny
 • vyjadřují
  • povahu skupiny (sportovní, pracovní ...)
  • ideály, cíle, názory, postoje
  • přípustné a nepřípustné chování (vzory chování)

 • obsahují tři prvky
  • žádoucí a nežádoucí normy chování
  • kritéria hodnocení
  • sankce, tresty a odměny (systém odměn a trestů)

 • pro normy je charakteristické
  • promítají se do forem chování a jednání členů
  • určují způsob vzájemné interakce mezi členy
  • jsou motivační pro činnost, chování a jednání členů skupiny
  • vytvářejí hodnotovou škálu pro sebehodnocení

 • v neformálních skupinách vznikají spontánně
 • ve formálních skupinách se dodržování norem dosahuje vnějším zásahem (předpisy)
 • širší platná společenská norma chování ve společnosti se nazývá kulturním vzorem (v dané kultuře)
  • zákony, obyčeje, mravy, společenská tabu apod...
 • s vytvářením skupinových norem vzniká také
  • systém odměn
  • systém sankcí (trestů)

konformita

 • skupina vytváří nátlak na své členy, aby jednali, mysleli a usuzovali v souladu se skupinou - nutí je aby byli konformní
 • skupinová konformita - poddajnost vůči vlivu sociální skupiny (zřeknutí se vlastního názoru apod.)
 • je podmínkou pro příslušnost jedince ke skupině
 • stává se nežádoucí, pokud vede k narušení normálního psychického a morálního vývoje člena skupiny a nebo pokud se jedná o konformitu k morálně a společensky nežádoucím názorům a postojům
 • v konformitě jednotlivých členů skupiny jsou individuální rozdíly - proto rozlišujeme jedince
  • konformní - víceméně vždy podléhají
  • nekonformní - jednají opačně než vyžaduje skupina
  • nezávislé - udržují si svůj názor i přes nátlaky skupiny
  • kolektivně autonomní - staví se proti stanovisku skupiny pokud by byli narušeny normy a hodnoty akceptované v dané společnosti (kultuře)

skupinové hodnoty

 • hodnoty, jichž si skupina nejvíce cení a které určují cíle jednání a chování

skupinové ideály

 • tvoří takové vzory chování které se pokládají za nejdokonalejší (subjektivně i objektivně)
 • členové skupiny se jím snaží přiblížit

skupinové cíle

 • vyjadřují charakter skupiny
 • vliv na vymezení cílů má kolektivní diskuze s aktivní účastí členů skupiny

sociální interakce

 • koakce
  • členové skupiny vykonávají určitou úlohu bez spolupráce, rivality a soutěžení
  • navzájem se neovlivňují

 • kooperace
  • členové skupiny jsou při vykonávání úlohy na sobě závislí, spolupracují
  • uvědomují si společné cíle
  • navzájem se ovlivňují

 • rivalita
  • členové skupiny se snaží zlepšit své výsledky, a zároveň oslabil síly partnera
  • rivalita je přítomna tehdy, když jsou výsledky jednotlivých členů skupiny víceméně podobné
  • používají se i nečestné způsoby

 • soutěžení
  • motivuje k lepším výkonům
  • jen do "zdravé" míry

 • koexistence
  • existence jedinců "vedle sebe", kdy nedochází ke vzájemné komunikaci

 • tolerance
  • ohledy na potřeby ostatních jedinců

 • ironizování
  • zesměšňování, zlehčování, ponižování

 • reciprocita
  • vzájemné vyhovění si potřebám mezi členy skupiny

 • škádlení
  • jen v užších a intimních vztazích (přátelé, rodina)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama